Reklamační řád, obchodní podmínky a mimosoudní vyrovnání


 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka počíná běžet dnem převzetí zboží.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu a je zakoupené u firmy

Zetaspol s.r.o.

 

 

POSTUP PŘI REKLAMACI

 

Postup při reklamaci zcela vychází ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění a Občanského zákoníku. Každý zákazník má právo zakoupené zboží či služby reklamovat, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Ve svém § 19 odst. 3 stanovuje zák. na ochranu spotřebitele: Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamované zboží musí být odevzdáno k posouzení

 • kompletní (pokud možno i v původním balení) obal není součástí zboží, pokud není stanoveno jinak

 • s dokladem o koupi

 • s potvrzeným záručním listem (pokud byl vydán)

 • bez vnějších zásahů do výrobku

 • zákazník reklamuje zboží na prodejně, kde je koupil a řídí se Reklamačním řádem


 

Za vyřízení reklamace se považuje

 • oprava výrobku a jeho předání zákazníkovi

 • navržení výměny za nový výrobek nebo vrácení peněz zákazníkovi

 • zpráva o způsobení závady zákazníkem (neodborným zásahem do výrobku)

 • oprava hrazená zákazníkem

 • vrácení neopraveného zboží zákazníkovi


 

Podrobnosti a postupy včetně mimosoudního vyrovnání jsou stanoveny zde na stránkách www.zetaspol.cz případně www.zetaspol.com. Dále jsou zde stanoveny podmínky a postupy při stahování přípravků na ochranu rostlin z oběhu a jejich reklamace.

 

 

 

 

Reklamace sadby brambor nakoupených v Zetaspolu s.r.o. Bedihošť

 • Zjistí-li kupující po nákupu bramborové sadby že jsou hlízy:

 

 1. poškozené hnilobou

 2. mechanicky poškozené ne však strupovitostí

 3. jinak poškozené

 • oznámí toto neprodleně prodávajícímu a to nejpozději do 7 kalendářních dnů po nákupu sadby a doručí doklad o nákupu a návěsku o uznání sadby. Doručí také vadné hlízy. V případě nákupu sadby 200 kg a více pořídí fotodokumentaci nebo vyzve prodávajícího k návštěvě.

 • prodávající sepíše s kupujícím reklamační zápis a navrhne způsob řešení reklamace

 • na poškození celkem menší než 5 % váhových se zřetel nebere!

 

V Bedihošti dne 2.1.2020

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Informační povinnosti prodávajícího vychází z §14. odst. 1, zákona č. 634/1992 Sb., kdy prodávající informuje spotřebitele srozumitelně a dostupným způsobem o mimosoudním řešení případného sporu o daném výrobku či službě. Informace o tomto jsou umístěny zde na webové stránce www.zetaspol.cz nebo www.zetaspol.com. Pro tyto spory takto vzniklé je subjektem mimosoudního řešení Česká obchodní inspekce.

Všeobecné obchodní podmínky jsou upraveny s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., dále jen občanský zákoník, stejně jako práva a povinnosti mezi obchodní společností Zetaspol, s.r.o., IČ 44053681 jako prodávajícího a jednotlivými kupujícími spotřebiteli na straně druhé. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo výkonu samostatného povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná.

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za zboží, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době:

 • - kdy zboží převzal, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.

 • - že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

 • - zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvnímu vzorku nebo předloze byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluvního vzorku nebo předlohy

 • - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 • - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Reklamace

Záležitosti spojené s reklamacemi, postup při reklamacích, rozpor mezi skutečně dodaným zbožím řeší Reklamační řád Zetaspolu, s.r.o..

Zboží při reklamaci nesmí být znečištěno nad rámec, který odpovídá běžnému opotřebení a brání opravě zboží. V případě, že prodávající posoudil zboží jako znečištěné nad rámec, který odpovídá běžnému opotřebení, vyčistí prodávající reklamované zboží na náklady spotřebitele.

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze odstoupit od dodávky zboží, bylo-li upraveno podle přání kupujícího nebo podléhá-li rychlé zkáze.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží a využije proto vzorový formulář prodávajícího, který tvoří přílohu reklamačního řádu obchodních podmínek.

Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší.

Systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je určen prodávajícím jako je Zetaspol, s.r.o., který provozuje svoji podnikatelskou činnost na území České republiky. V případě, že dojde mezi firmou Zetaspol, s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

e-mail: adr@coi.cz

web:adr.coil.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese

http://ec.europa.eu/consumers/ods/

 

 

Kompetence české obchodní inspekce

Vedle své role subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce vykonává tato v této oblasti také dozor nad dodržováním některých povinností prodávajícími.

Jak bylo uvedeno výše, prodávající, za předpokladu, že naplní dikci příslušného právního předpisu, může způsob poskytování informací přizpůsobit charakteristikám svého podnikání. Zda prodávající těmto požadavkům dostál, bude inspektory České obchodní inspekce posuzováno vždy jednotlivě s přihlédnutím k charakteristikám konkrétního případu.

Vedle informační povinnosti podle § 14 ZOS má prodávající také povinnost úzce spolupracovat a poskytnout České obchodní inspekci nebo pověřenému subjektu součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, mimo jiné vyjádřit se do 15ti pracovních dnů k návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, o kterém byl Českou obchodní inspekcí vyrozuměn.

 

Přípravky na ochranu rostlin řeší Směrnice 2.4.3. Postup stahování PPP z oběhu a systém obměny dle §46c odst.g Zák.326/2004.docx. Případné spory prodávajícího a kupujícího je v souladu s platnou legislativou řešen s pověřenými orgány UKZUZ. Viz. Příloha


 

Reklamace osiva

Zjistí-li kupující po nákupu osiva, že zrna či semena jsou:

 • poškozena chorobami nebo škůdci

 • poškozena mechanicky

 • se sníženou klíčivostí

 • Oznámí toto neprodleně dodavateli a to 7 kalendářních dnů po nákupu osiva a doručí doklad o nákupu a poškozené osivo. V případě nákupu sadby nad 200 kg pořídí fotodokumentaci nebo vyzve prodávajícího k návštěvě.

Prodávající sepíše s kupujícím reklamační zápis a škodu řeší. Na poškození celkem menší než 5% hmotnosti se zřetel nebere.

Reklamace služby

Zjistí-li kupující že služba (např. moření vlastního osiva nebo čištění) neodpovídá a to zejména:

 • obvyklé barvě mořidla nebo čistotě

 • zboží je mechanicky poškozeno

Oznámí neprodleně do 7 kalendářních dnů po nákupu služby!

Drobné úbytky způsobené čištěním či mořením jsou obvyklým jevem a nejsou důvodem k reklamaci. Prodávající nenese zodpovědnost za poškození či úbytky při přepravě zákazníkem či externím dopravcem.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporu (ADR)

Informační povinnosti prodávajícího vychází z § 14. Odst. 1, zákona č. 634/1992 Sb., kdy prodávající informuje spotřebitele srozumitelně a dostupným způsobem o mimosoudním řešení případného sporu o daném výrobku či službě. Informace o tomto jsou umístěny zde webové stránce www.zetaspol.com nebo www.zetaspol.cz.

Pro tyto spory takto vzniklé jsou subjektem mimosoudního řešení Česká obchodní inspekce.

 

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze odstoupit od dodávky zboží, bylo-li upraveno podlé přání kupujícího (například moření osiv na objednávku zákazníka).

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a využije proto vzorový formulář prodávajícího, který tvoří přílohu reklamačního řádu obchodních podmínek.

Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší.

Systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporu je určen prodávajícím jako je Zetaspol, s.r.o., který provozuje svoji podnikatelskou činnosti na území České republiky. V případě, že dojde mezi Zetaspol, s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce email: adr@coi.cz

Ústřední inspektorát – oddělení ADR web: adr.coil.cz

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/ods/

 


 


 

REKLAMAČNÍ LIST  

 Číslo 

 

DODAVATEL 

 

 

 REKLAMUJÍCÍ

 

  

Reklamované

 Zboží  

 

  

 

 

Doklad o dodávce reklamovaného zboží 

(záruční list, paragon, faktura)  

Číslo: 

ze dne: 

Zjištěná závada:

 

 

 

Navrhovaný způsob vyřízení reklamace* 

a) oprava zboží 

b) výměna zboží 

c) vrácení peněz 

d) jiný (popište)

 

 Datum:

 

  

 

Vyřizuje: 

  

Reklamace vyřízena dne: 

Způsobem:

Podpis reklamujícího

Vhodné zatrhněte